Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej

Usprawnianie maksymalnie możliwie

Twój GEST pomoże sfinansować najcenniejszy DAR - ZDROWIE

Ogłoszenie naboru na prowadzenie terapii ruchowej

Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej
ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów
Ogłasza nabór na prowadzenie Terapia Ruchowa w I etapie projektu „Dzielny
Samodzielny” w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2022r. w ramach konkursu nr
1/2020 pn. „Pokonamy bariery”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Łączny wymiar godzin 2800 w I etapie realizacji projektu.
Główne zadania wykonywane na stanowisku: rozwijanie zainteresowań beneficjenta
otaczającym go światem, rozumienia go i przyjmować bez lęku, prawidłowe odbieranie
bodźców płynących z otoczenia, wspomaganie rozwoju psychoruchowego beneficjenta,
poprzez wielozmysłową stymulację, budowanie pewności i precyzyjności ruchowej,
przełamywanie lęku i oporu przed samodzielnym przemieszczaniem się i wykonywaniem
czynności samoobsługowych, podnosząc komfort życia beneficjenta.
Założeniem jest realizacja formy wsparcia na podłożu:
1. stymulacji polisensorycznej z wykorzystaniem metod opartych na gruncie pedagogiki
specjalnej, Integracji Sensorycznej poprzez wielozmysłową psychostymulację z elementami
terapii behawioralnej (SI) z wykorzystaniem snoezelen czyli sali doświadczania świata,
niedyrektywnej terapii zabawowej czyli podążania za dzieckiem.
2. terapia ruchowa poprzez zabawę i relaksację.
3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
a. posiada kwalifikacje do prowadzenia rehabilitacji - fizjoterapii, potwierdzone dyplomami lub
certyfikatami lub zaświadczeniami lub innym dokumentem uprawniającym go do wykonania
realizacji zadań oferty.
4. Wymagania dodatkowe:
a) zachowanie dobrej relacji w kontaktach z ludźmi, komunikatywność;
b) zdolność przekonywania, odporność emocjonalna, a także prezencja wzbudzająca zaufanie,
uprzejmość, dyskrecja, uczciwość i cierpliwość.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia (wymagania formalne):
1. Formularz ofertowy kandydata do realizacji formy wsparcia w projekcie "Dzielny
Samodzielny" 2021-2024;
2. Własnoręcznie podpisane: list motywacyjny i życiorys (CV);
3. Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie, otrzymane uprawnienia,
ukończone kursy i szkolenia;
4. Kserokopie świadectw pracy.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
II. Informację na temat wag punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oferty i sposobu przyznawania punktacji:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Doświadczenie i kwalifikacje Wykonawcy 50%, gdzie:
2. Cena: 50 %
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego
kryterium oceny oferty.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację:
1. punkty za kryterium "Doświadczenie i kwalifikacje Wykonawcy
a) za każdy rok doświadczenia zostanie przyznany 2 pkt - maksymalna liczba punktów 20,
b) za doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w tym w szczególności w pracy
z osobami cierpiącymi na schorzenia: autyzm, Zespół Downa, DMP, rozszczep kręgosłupa,
przepukliną oponowo-rdzeniową, stwardnieniem guzowatym, opóźnienie rozwoju
psychoruchowego, z wadami mowy i słuchu zostanie przyznany 2 pkt za każde
z wymienionych schorzeń - maksymalna liczba punktów 16,
c) za doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w tym w szczególności w pracy
z osobami cierpiącymi na schorzenie pęcherzowego oddzielania się naskórka zostanie
przyznane 10 pkt oraz z osobami po przebytych udarach mózgu zostanie przyznane 4 pkt za
każde z wymienionych schorzeń - maksymalna liczba punktów 14.
Maksymalna łączna liczba punktów tego kryterium, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 50
pkt.
2. punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę brutto określoną w ofercie, według
następującego wzoru:
C = (Cn/Co) x 100 x 50%
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku, 1% = 1 pkt
Cn - cena brutto najtańszej z oferty
Co - cena brutto ocenianej ofert
Maksymalna łączna liczba punktów tego kryterium, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 50
pkt.
Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.

III. Informację na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę powiązanego
z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych, o których mowa w pkt III ogłoszenia. Postanowienia w/w nie
mają zastosowania do zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel
zarządzający projektu, a także do zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel
projektu, z którym Zleceniobiorca w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem
wniosku współpracował w sposób ciągły lub powtarzalny.
IV. Tryb składania ofert oraz powiadamiania oferentów o wynikach prowadzonego
postępowania w sprawie zamówienia.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie siedziby Fundacji
„Stella” im. Agaty ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów, za pośrednictwem poczty polskiej –
decyduje data stempla pocztowego lub drogą mailową: fundacja@stella.com.pl
Dodatkowe warunki
Negocjacje z Oferentami:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie
wybrana, jako najkorzystniejsza oraz prawo do odstąpienia od zlecenia zamówienia,
w przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji;
- Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy
Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówi wykonania zlecenia lub
gdy podpisanie zlecenia z takim oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub odstąpienia od
ewentualnych negocjacji bez podania przyczyny. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują
żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Odrzucenie Oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- treść oferty nie będzie zgodna z treścią niniejszego Ogłoszenia o naborze;
- została złożona po terminie ustalonym w niniejszym Zapytaniu, jako termin końcowy
składania Ofert.

Pozostałe:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Zapytania przed terminem składania ofert
oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Po zakończeniu postępowania Zamawiający bezzwłocznie informuje każdego wykonawcę,
który złożył ofertę o wyniku postępowania oraz bezzwłocznie umieści na stronie internetowej
informacji dotyczących zakończonego postępowania (w tym o wyborze najkorzystniejszej
oferty) oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Z wybranym zgodnie z zasadą
konkurencyjności wykonawcą (wykonawcami) Zleceniobiorca zawiera w formie pisemnej
umowę o wykonanie zamówienia.
V. Termin składania ofert: do dnia 30.04.2021r.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.