Usprawnianie maksymalnie możliwie

Twój GEST pomoże sfinansować najcenniejszy DAR - ZDROWIE

Statut Fundacji

Statut Fundacji "Stella" im. Agaty Orłowskiej

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

I. Fundacja pod nazwą „Stella” im. Agaty Orłowskiej, zwana dalej „Fundacją", ustanowiona przez następujące osoby: Marek Jaszczak, Agata Orłowska, Marzena Kuszniar, Beata Pasek, Magdalena Sobich, Monika Szczepaniak zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Elżbietą Pruszczak w Kancelarii Notarialnej w Lubartowie dnia 11.12.2012.r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

II. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Lubartów.

§ 4

I. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

II. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przypisami prawa.

III. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 6

Fundacja używa pieczęci z napisem "Stella" im. Agaty Orłowskiej, wskazującym jej nazwę. Jeżeli Fundacja utworzyła lub przyjęła do prowadzenia wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, do treści pieczęci Fundacji dodaje się pełną nazwę i siedzibę jednostki oraz jej dane identyfikacyjne.

§ 7

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 8

Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym: zakłady, biura, ośrodki zamiejscowe, oddziały i inne jednostki, zwane dalej "zakładami", a także przystępować do spółek.

§ 9

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II: CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

1. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze działań określonych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”(jedn. tekst: Dz .U. z 2010 r. Nr 234. poz. 1536, z późn. zm.).

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego jest przeznaczany wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

§ 11

Celem działania Fundacji jest:

1. Niesienie pomocy rehabilitacyjnej, lekarskiej, pielęgniarskiej osobom potrzebującym.

2. Promowanie i prowadzenie działalności na rzecz poprawy i ochrony zdrowia obywateli.

3. Tworzenie warunków do rehabilitacji osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych niepełnosprawnością.

4. Wzmacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom

społecznym, rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.

5. Promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

6. Upowszechnianie i wspieranie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej.

7. Prowadzenie akcji szkoleniowych i konferencji.

8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

10. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

11. Ochrona środowiska naturalnego oraz edukacja społeczeństwa w tym zakresie.

12. Ochrona dziedzictwa kulturowego.

13.Upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działalność wspomagająca rozwój demokracji.

§ 12

Zmiana celów działania Fundacji może nastąpić poprzez zmianę statutu Fundacji uchwaloną zgodnie z wymogami zawartymi w § 42 statutu.

§ 13

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.

§ 14

I. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Gromadzenie środków finansowych na realizację zadań statutowych.

2. Budowę, organizację oraz prowadzenie ośrodków wsparcia i miejsc rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, a także zagrożonych niepełnosprawnością.

3. Prowadzenie rehabilitacji domowej.

4. Prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej.

5. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi, samorządu terytorialnego i gospodarczego, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

6. Prowadzenie i wspieranie programów badawczych z zakresu rehabilitacji i medycyny.

7. Zakup leków, środków i sprzętu medycznego, urządzeń, żywności oraz innych materiałów pomocniczych i nieodpłatne przekazywanie ich potrzebującym.

8. Niesienie pomocy finansowej oraz materialnej osobom w ciężkiej sytuacji życiowej.

9. Prowadzenie reintegracji zawodowej osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych.

10. Organizację konferencji, zjazdów, spotkań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi a także szerzenie wiedzy na tematy : rehabilitacji oraz pomocy medycznej bądź przedmedycznej.

II. Przepis pkt.1 nie narusza przepisów ustaw zakazujących prowadzenia określonej działalności lub uzależniających jej podjęcia od uprzedniego uzyskania zezwolenia (koncesji) odpowiedniego organu państwowego.

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 15

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 2 000 zł, słownie: dwa tysiące złotych, środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności oraz kwotę 1 000 zł przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 16

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.

§ 17

Fundacja nie ma prawa:

1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 18

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) darowizn, spadków i zapisów;

b) dotacji i subwencji od osób fizycznych i prawnych;

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;

e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;

f) aukcji;

g) dochodów z oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach fundacji;

h) dochodów z udziałów (akcji) w spółkach handlowych, których Fundacja jest udziałowcem (akcjonariuszem);

i) środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Uni Europejskiej oraz innych zewnętrznych programów pomocowych;

j) środki uzyskane z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

k) inne wpływy i dochody.

2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację jej celów statutowych określonych w § 11.

§ 19

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celu wybranego przez Fundację, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 20

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI

§ 21

Organami Fundacji są:

I. Rada Fundacji

II. Zarząd Fundacji

I. RADA FUNDACJI

§ 22

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków powołanych na czas nieoznaczony i jest wybierana na kadencję określoną w akcie wyboru . Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje jej pracami przez okres 1 roku.

2. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji w formie uchwały.

3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

4. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c. śmierci członka.

7. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie wyłącznie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 23

Uprawnienia Rady Fundacji określają postanowienia niniejszego statutu.

W szczególności, Rada Fundacji:

1. Sprawuje stały nadzór nad działalnością Zarządu.

2. Występuje z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.

3. Wyraża opinie w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji.

4. Powołuje i odwołuje Zarządu Fundacji.

5. Rozpatruje kwartalne i roczne sprawozdania Zarządu Fundacji wraz z oceną pracy Zarządu za te okresy.

6. Wyraża opinie o wieloletnich i rocznych planach realizacji celów Fundacji.

7. Zatwierdza regulamin prac Zarządu.

8. Ustala zasady wynagradzania członków Zarządu.

9. Przyznaje na wniosek Zarządu nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację i dla samej Fundacji.

10. Podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

11. Wyraża zgodę na rozporządzanie przez Zarząd Fundacji majątkiem przekraczającym wartość 20 000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych).

12. Podejmuje inne sprawy przekazane postanowieniami niniejszego statutu do kompetencji Rady.

§ 24

Rada Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniach lub drogą pisemną albo za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

§ 25

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Prezesa Fundacji.

2. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na rok Posiedzenia Rady są protokołowane i podpisywane przez wszystkich obecnych na zebraniu członków Rady Fundacji. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady Fundacji przechowywane są w siedzibie Fundacji.

§ 26

Uchwały Rady Fundacji mogą być powzięte, jeżeli w głosowaniu bierze udział przynajmniej połowa członków Rady Fundacji.

§ 27

Fundator nie może uczestniczyć w głosowaniu Rady Fundacji w sprawach, które go bezpośrednio dotyczą.

§ 28

Uchwały Rady Fundacji zapadają większością głosów.

II. ZARZĄD FUNDACJI

§ 29

1. Zarząd Fundacji składa się od 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz Członków Zarządu. Członków Zarządu powołuje Rada Fundacji na pięcioletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. śmierci członka Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez Radę Fundacji za:

1) naruszenie postanowień Statutu,
2) niewypełnianie obowiązków wynikających z pełnionej funkcji,
3) zachowania, które godzą w dobre imię Fundacji lub osłabia społeczne zaufanie do niej,

3) podjęcie działalności konkurencyjnej,

4) długotrwała choroba, uniemożliwiającą pełnienie funkcji,

5) popełnienie przestępstwa.

§ 30

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę. Wszelkie umowy z członkami Zarządu zawiera Prezes Fundacji. Natomiast umowę o pracę oraz wszelkie inne umowy zawarte z Prezesem Zarządu podpisuje Wiceprezes wraz z Członkiem Zarządu.

§ 31

Do Zarządu należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji. W szczególności Zarząd:

1. Kieruje działalnością fundacji, reprezentuje na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji.

2. Sprawuje nadzór nad majątkiem Fundacji.

3. Opracowuje regulaminy i wytyczne regulujące sposoby przyznawania pomocy i realizacji celów statutowych Fundacji.

4. Ustala regulamin Biura Fundacji.

5. Tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.

6. Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

7. Powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji.

8. Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników Fundacji.

9. Uchwala po zasięgnięciu opinii Rady wieloletnie i roczne programy działania Fundacji.

10. Przedkłada każdego roku w terminach wynikających z ustaw Radzie Fundacji Roczne Sprawozdania z działalności Fundacji.

11. Składa wnioski do Rady Fundacji o zmianę statutu.

§ 32

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Zespół Programowy jeśli wynika to z potrzeb lub realizacji celów statutowych.

§ 33

1. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Fundacji (lub z jego upoważnienia inny członek Zarządu) z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Fundacji.

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Rady Fundacji oraz zaproszeni goście.

4. Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Fundacji.

§ 34

1. W sprawach należących do zakresu jego kompetencji Zarząd podejmuje uchwały.

2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością przy obecności wszystkich członków Zarządu. Na wniosek Zarządu przeprowadza się głosowanie tajne.

3. W przypadku nieobecności członka Zarządu uprawnionego do głosowania – Zarząd może zwołać drugie posiedzenie Zarządu w trybie przyśpieszonym – jedną godzinę później, jeżeli ważność i pilność spraw tego wymaga, który bez względu na liczbę obecnych ma prawo obradować i podejmować uchwały.

§ 35

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają:

1. Prezes Fundacji – łącznie z jednym członków zarządu.

2. W razie nieobecności Prezesa Fundacji - Wiceprezes Fundacji – łącznie z jednym członków zarządu.

ROZDZIAŁ V: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 36

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

1. Pozostałe drukowanie PKD 18.12.Z.

2. Produkcja gier i zabawek PKD 32.40.Z.

3. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 47.11.Z.

4. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.29. Z.

5. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.74.Z.

6. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z.

7. Działalność taksówek osobowych PKD 49.32.Z.

8. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) PKD 56.21.Z.

9. Pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z.

10. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 59.11.Z.

11. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 59.13.Z.

12. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z.

13. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z.

14. Działalność prawnicza PKD 69.10.Z.

15. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z.

16. Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z.

17. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z.

18. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego PKD 77.21.Z.

19. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z.

20. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 79.90.C.

21. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych PKD 81.21.Z.

22. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81.30.Z.

23. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30 Z.

24. Wychowanie przedszkolne PKD 85.10.Z.

25. Szkoły podstawowe PKD 85.20.Z.

26. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z.

27. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B.

28. Praktyka lekarska specjalistyczna PKD 86.22.Z.

29. Działalność paramedyczna PKD 86.90.D.

30. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E.

31. Opieka dzienna nad dziećmi PKD 88.91.Z.

32. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 93.13.Z.

33. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne PKD 96.02.Z.

34. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej PKD 96.04.Z.

2. Działalność gospodarcza Fundacji jest prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 37

Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 38

Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.

§ 39

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

§ 40

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego i działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ VI: ZMIANA STATUTU

§ 41

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów statutowych Fundacji.

§ 42

Zmiana statutu Fundacji następuje w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 44

Uchwałę w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji, po zasięgnięciu opinii Zarządu, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 45

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i innych składników majątku.

2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, po zasięgnięciu opinii Zarządu, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba, że co innego wynika z uchwały, o której mowa w pkt.2.

4. Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji przeznaczony zostanie na rzecz innych organizacji o podobnym charakterze działania.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.