Usprawnianie maksymalnie możliwie

Twój GEST pomoże sfinansować najcenniejszy DAR - ZDROWIE

Regulamin

Regulamin udzielania pomocy przez Fundację „Stella” im. Agaty Orłowskiej

§ 1.

Regulamin udzielania pomocy przez Fundację „Stella” im. Agaty Orłowskiej, zwaną dalej „Fundacją” został opracowany przez Zarząd Fundacji w oparciu o Statut Fundacji.

§ 2.

Celem działania Fundacji jest:

1. Niesienie pomocy rehabilitacyjnej, lekarskiej, pielęgniarskiej osobom potrzebującym.

2. Promowanie i prowadzenie działalności na rzecz poprawy i ochrony zdrowia obywateli.

3. Tworzenie warunków do rehabilitacji osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych niepełnosprawnością.

4. Wzmacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.

5. Promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracyi zagrożonych zwolnieniem z pracy.

6. Upowszechnianie i wspieranie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej.

7. Prowadzenie akcji szkoleniowych i konferencji.

8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

10. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

11. Ochrona środowiska naturalnego oraz edukacja społeczeństwa w tym zakresie.

12. Ochrona dziedzictwa kulturowego.

13.Upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działalność wspomagająca rozwój demokracji.

§ 3.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Gromadzenie środków finansowych na realizację zadań statutowych.

2. Budowę, organizację oraz prowadzenie ośrodków wsparcia i miejsc rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, a także zagrożonych niepełnosprawnością.

3. Prowadzenie rehabilitacji domowej.

4. Prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej.

5. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi, samorządu terytorialnego i gospodarczego, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

6. Prowadzenie i wspieranie programów badawczych z zakresu rehabilitacji i medycyny.

7. Zakup leków, środków i sprzętu medycznego, urządzeń, żywności oraz innych materiałów pomocniczych i nieodpłatne przekazywanie ich potrzebującym.

8. Niesienie pomocy finansowej oraz materialnej osobom w ciężkiej sytuacji życiowej.

9. Prowadzenie reintegracji zawodowej osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych.

10. Organizację konferencji, zjazdów, spotkań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi a także szerzenie wiedzyna tematy : rehabilitacji oraz pomocy medycznej bądź przedmedycznej.

§ 4.

1. Pomoc głównie niematerialną w postaci rehabilitacji, jak również inną niematerialną i materialną przyznaje Zarząd Fundacji na pisemny wniosek z jego uzasadnieniem oraz stosownymi dokumentami świadczącymi o zasadności udzielonej pomocy.

2. Wniosek może zostać złożony tylko przez osobę pełnoletnią lub przez opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.

3. Wniosek o którym mowa w § 4 pkt 1 powinien zawierać uzasadnienie udzielenia pomocy oraz załączniki:

3.1. Informację dotyczącą dotychczas uzyskanej pomocy udzielonej przez Fundację „Stella” im. Agaty Orłowskiej.

3.2. Dokumenty dotyczące dotychczasowego leczenia (kopie).

3.3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne (kopia).

3.4. Zaświadczenie o dochodach za okres ostatniego roku poprzedzającego rok złożenia wniosku oraz za okres do dnia złożenia wniosku roku bieżącego lub decyzja MOPS o przyznaniu zasiłku.

3.5. Informacja o posiadanym Certyfikacie Podopiecznego w innych organizacjach pozarządowych w których udzielana jest pomoc oraz o posiadaniu konta lub subkonta, na którym gromadzone są środki płatnicze pochodzące z darowizn, przeznaczone na leczenie i rehabilitację wraz z danymi organizacji, która te środki gromadzi.

4. Wniosek powinien zostać rozpatrzony niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

5. Wniosek niekompletny nie może być rozpatrzony pozytywnie. W uzasadnionym przypadku Zarząd Fundacji może pozytywnie rozpoznać taki wniosek, pod warunkiem jego uzupełnienia przed dokonaniem darowizny na rzecz wnioskodawcy.

6. Fundacja zastrzega sobie możliwość pobierania opłat za prowadzone zabiegi lecznicze, rehabilitacyjne oraz organizację turnusów w tym zakresie od organizacji, które gromadzą na kontach i subkontach środki płatnicze pochodzące z darowiznpochodzące z darowizn, przeznaczone na leczenie i rehabilitację, na rzecz potrzebującego, składającego wniosek w Fundacji,

7. Fundacja zastrzega sobie możliwość podjęcia leczenia i/lub rehabilitacji ze środków płatniczych pochodzących z celowych projektów.

§ 5

1. O przyznaniu lub odmowie pomocy, a także o formie, zakresie, terminie i sposobie rozliczania udzielanych świadczeń decyduje Zarząd Fundacji.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmówienia pomocy, chociażby z wniosku i z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynikało, że wszelkie warunki określone Statutem Fundacji i niniejszym Regulaminem zostały spełnione.

3. W szczególnych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany formy zakresu, terminu i sposobu rozliczania udzielonej pomocy. Zmiana następuje na podstawie ustaleń podjętych na posiedzeniu Zarządu Fundacji i wymaga pisemnego poinformowania osoby korzystającej z pomocy Fundacji.

§ 6

Realizacja wniosku może nastąpić po dostarczeniu przez Wnioskodawcę dokumentacji potwierdzającej wydatki związane z sytuacją, stanowiącą podstawę złożonego wniosku. W przypadku zbiórki środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych nastąpi to nie wcześniej niż 30 dni po otrzymaniu przez Fundację szczegółowego rozliczenia z urzędu skarbowego.

§ 7

1. Osoby korzystające z pomocy Fundacji zobowiązane są do informowania Zarządu Fundacji o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania, sposobów kontaktowania się oraz zmianie sytuacji rodzinnej i finansowej podopiecznego i jego opiekunów prawnych, a także o zmianie sytuacji zdrowotnej otrzymującego pomoc.

2. Osoby korzystające ze stałej pomocy Fundacji obowiązane są do utrzymywania kontaktu z Fundacją i informowania o zaspokojeniu potrzeb dziecka z innych źródeł.

3. Osoby korzystające z pomocy Fundacji niezgodnie z przeznaczeniem, obowiązane są do niezwłocznego zwrotu otrzymanych świadczeń.

§ 8.

Uzyskane przez Fundację w danym roku środki finansowe zostaną rozdzielone na trzy rodzaje działalności:

a) koszty bieżące, koszty marketingu oraz wydatki nadzwyczajne

b) darowizny nierzeczowe głównie w postaci rehabilitacji, jak również inne niematerialne i materialne na rzecz osób potrzebujących na podstawie indywidualnych wniosków,

c) inne potrzeby, np. turnusy rehabilitacyjne, warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych, imprezy okolicznościowe, itp.

§ 9.

1. W przypadku gdy liczba zgłoszonych wniosków o pomoc przekracza kwoty przypadające na działalność, o której mowa w § 8 lit. b) prawo pierwszeństwa w uzyskaniu pomocy przysługuje w poniższej kolejności:

a) dzieciom chorym i niepełnosprawnym z orzeczeniem o niepełnosprawności zgodnie ze stopniem niepełnosprawności od najwyższego do najniższego lub dokumentem równoważnym, u których z powodu choroby, niepełnosprawności i ubóstwa występuje zagrożenie wykluczeniem społecznym,

b) młodzieży chorej i niepełnosprawnej z orzeczeniem o niepełnosprawności zgodnie ze stopniem niepełnosprawności od najwyższego do najniższego lub dokumentem równoważnym, u których z powodu choroby, niepełnosprawności i ubóstwa występuje zagrożenie wykluczeniem społecznym,

c) osobom dorosłym chorym i niepełnosprawnym z orzeczeniem o niepełnosprawności zgodnie ze stopniem niepełnosprawności od najwyższego do najniższego lub dokumentem równoważnym, u których z powodu choroby, niepełnosprawności i ubóstwa występuje zagrożenie wykluczeniem społecznym,

d) dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym chorym z orzeczeniem o niepełnosprawności zgodnie ze stopniem niepełnosprawności od najwyższego do najniższego lub dokumentem równoważnym,

e) dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym chorym, u których występuje zagrożenie niepełnosprawnością,

f) dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym chorym, u których z powodu choroby i ubóstwa występuje zagrożenie wykluczeniem społecznym lub wykluczonym społecznie,

g) dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym chorym, ubogim, wykluczonym społecznie,

h) ponownie występującym z wnioskiem o pomoc w celu kontynuacji niezbędnego leczenia/rehabilitacji

i) pozostałym osobom w trudnej sytuacji.

2. Wnioski spełniające statutowe oraz regulaminowe kryteria udzielenia pomocy, które nie zostały rozpatrzone pozytywnie w danym roku z uwagi na wyczerpanie limitu przewidzianych środków przechodzą na następny rok i są rozpatrywane w pierwszej kolejności.

3. W przypadku gdy ubóstwo lub wykluczenie społeczne, o którym mowa w § 9 pkt 1 lit. a), b), c), f), g) czy też trudna sytuacja o której mowa w § 9 pkt 1 lit. i) jest następstwem popełnionego przez potrzebującego przestępstwa udzielenie przez Fundację pomocy nie jest możliwe.

§ 10.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.