Usprawnianie maksymalnie możliwie

Twój GEST pomoże sfinansować najcenniejszy DAR - ZDROWIE

Ogłoszenie o naborze do projektu "Dzielny Samodzielny" na lata 2021-2024

FUNDACJA "STELLA" IM. AGATY ORŁOWSKIEJ W LUBARTOWIE

OGŁASZA NABÓR DO PROJEKTU
"DZIELNY SAMODZIELNY" NA LATA 2021-2024

Cel projektu:
Maksymalnie możliwie zwiększenie sprawności i samodzielności, rozwijanie umiejętności
komunikowania się, adaptacyjnych, budowania interakcji i kompetencji, pokonywania barier,
rozszerzania granic, nabywania zdolności do samokontroli i prawa do samodecyzyjności 180 osób
niepełnosprawnych z woj. lubelskiego, poprzez ciągłą, systematyczną, kompleksową rehabilitację
psychospołeczną i funkcjonalną.


Grupa docelowa:
180 osobowa grupa z regionu województwa lubelskiego, w tym 130 osobowa grupa dzieci, młodzież
do 18 roku życia - chłopcy i dziewczęta z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub
równoważnym oraz 50 osób dorosłych - mężczyźni i kobiety w znacznym, umiarkowanymi/lub
lekkim stopniu niepełnosprawności, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
lub równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów


Miejsce i czas realizacji:

Realizacja zadań w podziale na łącznie 19 form wsparcia, w tym 7 grupowych i 10 indywidualnych,
1 diagnozę kwalifikująca oraz 1 konsultację medyczną, będzie odbywała się stacjonarnie w dziennym
systemie świadczenia usług placówki fundacji w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2024r. w siedzibie
Fundacji „Stella” im. Agaty Orłowskiej w Lubartowie przy ulicy Lubelska 36B


Rekrutacja kandydatów:
Rekrutacja kandydatów odbędzie się na podstawie trzech etapów:
I etap - nabór deklaracji udziału w projekcie, do której należy załączyć aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności lub równoważne;
II etap - nabór załączników dotychczas realizowanego leczenia, kompensacji, diagnoz;
III etap - kwalifikacja do form wsparcia - indywidualne diagnozy kandydatów i wybór ścieżki
rehabilitacyjnej, możliwej do realizacji przez beneficjenta zadania publicznego.


Zgłoszenia uczestników są przyjmowane w recepcji fundacji od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:00 do 19:00 oraz w soboty w godzinach 7:00 do 16:00
Informujemy, że niekompletne i/lub wadliwe deklaracje będą skutkowały brakiem kwalifikacji do
kolejnego etapu rekrutacji, natomiast nie stawienie się w wyznaczonym terminie na komisję
kwalifikującą do formy wsparcia, przyjęte będzie, jako rezygnacja z dalszego procesu rekrutacji.
Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do projektu.

ZAPRASZAMY

Koordynator projektu Dzielny Samodzielny